Vakke | Subjects

GRAAD 8 VAKKEUSES

1. VERPLIGTE VAKKE:

 • Taal, Geletterdheid en Kommunikasie
 • Menslike en Sosiale Wetenskappe
 • Tegnologie
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskap
 • Skeppende Kuns (kies by 2.2)
 • Ekonomiese Bestuurswetenskap
 • Lewensoriëntering

2. KEUSEVAKKE:

2.1 Engels en Duits

LET WEL: Engels Eerste Addisionele Taal was voorheen bekend as ENGELS TWEEDE TAAL

2.2 Skeppende Kuns

Kies een:
1. Drama en Visuele Kuns
2. Drama en Dans
3. Dans en Visuele Kuns
4. Drama en Musiek *
5. Dans en Musiek *

* Let wel: Onderhewig aan ‘n musiek-oudisie by die skool aan die einde van die jaar. ‘n Musiekprospektus met meer inligting is beskikbaar by aanvraag. Kontak: info@hstygerberg.co.za.

 

GRADE 8 SUBJECT CHOICES

1. COMPULSORY SUBJECTS

 • Language, Literacy and Communication
 • Human and Social Sciences
 • Technology
 • Mathematics
 • Science
 • Creative Arts (choose at 2.2)
 • Economic Management Science
 • Life Orientation

2. CHOICE SUBJECTS
2.1 Afrikaans & German

PLEASE NOTE: Afrikaans First Additional Language was previously known as AFRIKAANS
SECOND LANGUAGE.

2.2. CREATIVE ART
Choose one:
1. Drama and Visual Arts
2. Drama and Dance
3. Dance and Visual Arts
4. Drama and Music*
5. Dance and Music*
* Please note: Subject to a music audition at the school at the end of the year. A detailed
Music Department Brochure is available from the school. Contact: info@hstygerberg.co.za.