Meer oor ons | About us

SKOOLHOOF | PRINCIPAL: Dr Wikus Herselman
ADJUNKHOOF | DEPUTY PRINCIPAL: Mev Wilma Rossouw
SKOOLURE | SCHOOL HOURS: 07:40 – 14:30

GESKIEDENIS | HISTORY:
Die Hoërskool Tygerberg open sy deure in 1954. Die nuwe skoolgebou word amptelik op 7 Augustus 1981 ingewy.

Tygerberg High School opened its doors in 1954. The new school building was officially opened on 7 August 1981.

SKOOLHOOFDE | PRINCIPALS:
Dr. M du T Potgieter – 1954 – 1962
Dr. DA Kotzé – 1963
Mnr. RK de Villiers – 1964 – 1967
Dr. SW Walters – 1968 – 1972
Mnr. JA de Jager – 1973 – Sept. 1975
Mnr. JA van Wyk – 1976 – 1984
Mnr. FPJ Smit – 01-04-1985 – 30-06-1990
Mnr. JA de Vries – 1991 – 1993
Mnr. AJC Schreuder – 01-07-1994 – 20-03-1997
Mnr. CE van der Westhuizen – 01-04-1997 – 30-09-2011
Dr. W Herselman – 15-01-2012 – huidig

MISSIE EN VISIE:
Visie
Ons streef daarna om leerders met die nodige fisiese, geestelike, emosionele en intelektuele vaardighede toe te rus om as volwaardige, volwasse en verantwoordelike landsburgers hulle plek in die samelewing te kan inneem.

Missie
Die leerder
• staan sentraal in ons benadering
• se potensiaal word ten volle ontwikkel
• se individuele, kulturele en religieuse uniekheid word gerespekteer
• word begelei tot aanvaarding van sosiaal aanvaarbare waardes en norme en die verwerwing van lewensvaardighede, selfdissipline, selfagting en verantwoordelikheid

Die Opvoeder
• beskou die onderwys as ‘n roeping
• plaas ‘n hoë premie op die persoonlike groei en prestasie van elke leerder
• het begrip vir die wêreld van die leerder
• bevorder bedagsaamheid en wedersydse respek vir mekaar
• gee uitvoering aan die doelstellings en beleid van die WKOD en die beheerliggaam van die skool

Die Ouer
• is ‘n vennoot in die strewe na die beste belang van die leerder
• ondersteun die skool in die uitvoering van sy plig
• ondersteun die leerder sodat die volle potensiaal van die leerder ontwikkel kan word.

SKOOLWAPEN:
Simbole
• die sirkel van eenheid wat huis, kerk en skool saambind
• die Tygerbergkop wat ideale en drome na Bo rig
• die Boek van Kennis om ewig student te bly

Leuse: DAAR’S WERK

SKOOLLIED:
Waar die Tygerberg steeds waghou
Staan die skool wat ons bemin
Daar ontvang ons voorbereiding
Voor die lewenstryd begin

We work there with our hands
We play, we learn, we grow
Til our gifts and all our talents
Come to bloom all that we sow.

Aan ons skool sal ons getrou bly
Aan ons land en volk en kerk
Met ons leuse tot besieling
Kom dan maats, daar’s stryd, daar’s werk!

To our school we shall be true
To our people and our Lord
With our motto as inspiration
Come everyone lets strive, lets work!

INFRASTRUCTURE:
• 3 hockey fields
• 3 football fields
• 2 cricket fields with nets
• 6 tennis courts with floodlights – used as netball courts during winter
• 2 other netball courts (8 in total)
• learner centre is used as a clubhouse for hockey, netball and tennis
• Rugby Supporters Club – venue used for rugby and cricket functions

In academic terms, we, in addition to the regular classrooms, offer the following:
• 5 well-equipped laboratories
• 4 fully equipped computer rooms
• A media centre
• 3 music classes
• A ballet venue
• Consumer study class

Our versatile hall, meeting venues and conference room cater for all our meeting and function needs
We have one of the best arts and culture schools and our learners have additional access to the staff and facilities of the Tygerberg School of Art in Parow.
We work closely with the Hugo Lambrechts Music Centre and the Baxter Theatre sound team.

INFRASTRUKTUUR:
• 3 hokkievelde
• 3 rugbyvelde
• 2 krieketvelde met oefennette
• 6 tennisbane met spreiligte wat in die winter as netbalbane diens doen
• 2 ander netbalbane (8 in totaal)
• ‘n leerlingsentrum wat as klubhuis vir hokkie, netbal en tennis gebruik word
• ‘n ROK-lokaal wat as klubhuis vir rugby en krieket funksioneer.

Op akademiese terrein het ons, benewens die gewone klaskamers, die volgende:
• 5 goed toegeruste laboratoriums
• 4 volledig toegeruste rekenaarlokale
• ‘n mediasentrum
• 3 musiekklasse
• ‘n balletlokaal
• ‘n verbruikerstudielokaal
Ons veelsydige saal, onthaallokaal en konferensiekamer vul die behoeftes vir vergaderings en funksies van groepe van wisselende grootte.
Ons is die fokusskool vir Kuns en Kultuur en die personeel en fasiliteite van die Tygerberg Kunsskool is ook tot ons beskikking.
Ons werk ook nou saam met Hugo Lambrechts Musieksentrum en die Baxter-teater se klanktegnologiespan.

BUITEKURRIKULÊRE AKTIWITEITE
Leerders word aangemoedig om deel te neem aan die kulturele- en sportaktiwiteite wat deur die skool aangebied word as noodsaaklike deel van die opvoedingsprogram. Daar word verwag dat elke kind minstens aan een somer- en een winteraktiwiteit sal deelneem.
Lojaliteit, sportmanskap en korrekte toeskouergedrag geld vir alle sportsoorte. As leerders weens een of ander rede nie aan sport mag deelneem nie, kan hulle nog altyd ‘n bydrae lewer deur getroue wedstrydbywoning, hulpverlening, apparaat- of veldversorging en daadwerklike ondersteuning.

Prysuitdelingsgeleenthede gee erkenning aan prestasies op akademiese-, kulturele- en sportgebied. Voldoende voorsiening word gemaak vir elkeen wat volgens vermoë presteer. Daarbenewens word goeie leierskap, dienslewering en prysenswaardige gedrag beloon met ‘n wisseltrofee, sertifikaat of erekleure.

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Students are encouraged to participate in cultural and sports activities on offer at Tygerberg, as an essential part of the education program. It is expected that each child will participate at least in one summer and one winter sport. Loyalty, sportsmanship and respectable supporter’s behaviour applies to all sports. If learners don’t participate in sports, they can still contribute by faithfully attending sporting events and supporting their team.

Prize Giving Opportunities recognizes achievements in the academic, cultural and sport activities. Adequate provision has been made for learners who perform according to their own abilities. In addition, we reward good leadership, service and commendable performance with either a trophy, certificate or special colours.

ALGEMENE INLIGTING:
Registerpersoneel – Skakel tussen die leerders, voogde, adjunkhoof en skoolhoof. Probleme volg ook hierdie pad.
Voogstelsel – Elke graadgroep het ‘n dames- en mansvoog wat die groep vanaf graad 8 deurneem tot in graad 12. Die voogde, tesame met die registeronderwysers, hanteer alle daaglikse probleme soos gedrag, akademie en die skakeling met die ouers.
Baadjie-Aand (Graad 8’s) – Die graad 8-leerders mag nie die skoolbaadjie dra voor die baadjie-aand nie. Dit is ‘n prestige geleentheid waartydens die ouers die baadjies aan die leerders oorhandig.
Busroete – ‘n Uitgebreide busroete is vir ons leerders beskikbaar. Die busroete word op die inligtingsaand uitgedeel. Kaartjies word kwartaalliks by die skool gekoop.
Ondersteunersklubs – Daar bestaan Ondersteunersklubs vir bykans elke sportsoort en kulturele aktiwiteit. Dit is ouers, oud-ouers, oud-leerders en ander belangstellende lede van die gemeenskap wat werk om ons sport en kultuur uit te bou deur belangstelling, ondersteuning, fondsinsameling en borgskappe.
Studenteraad – Ons skool se studenteraad bestaan uit nege-en-twintig lede en word op ‘n totaal demokratiese wyse deur die leerders self verkies. Deurdat drie graad agt leerders op die studenteraad dien, gee ons aan alle leerders die geleentheid om leierskapposisies te beklee en hul leierseienskappe te ontwikkel.
Klasleiers – In elke registerklas word ‘n seun en ‘n dogter demokraties verkies en sodoende word vir ‘n verdere 70 leerders leierskapontwikkelingsgeleenthede geskep.
Matriekraad – Die matrieks kies ‘n raad wat matriekaangeleenthede soos bv. die maak van matriektops reël en administreer. Die matriekstudenteraadslede vorm deel van dié raad.
Onderrig Vennootskappe – Master Maths – Wiskunde-sentrum vanaf 2001
Oud-Tierevereniging – ‘n Entoesiastiese en steeds groeiende groep oud-leerders wat steeds saam werk en speel in belang van die skool.

GENERAL INFORMATION:
Register Staff – Acts as the link between learners, grade heads, deputy principal and principal. Complaints and issues also follow this path.
Grade Heads – Each grade group has a ladies’ and men’s grade heads from Grades 8 through to Grade 12. The grade heads, together with the register class teachers handle everyday problems such as behavior, academic issues and contact with the parents.
Blazer Evening (Grade 8’s) – The Grade 8 learners only receive their school blazer at the end of the annual jacket evening. This is a prestigious event during which parents hand over the blazer to their own child.
Bus Route – An extensive bus route is available for our learners. Quarterly tickets are purchased from the school.
Supporters Clubs – Supporters Clubs exist for almost every sport and cultural activity. It consists of parents, former parents, alumni and other interested members of the community who are working hard to grow our sport and cultural activities through interest, fundraising and sponsorships.
Student Representative Council (SRC) – The school’s SRC consists of twenty-eight members and is chosen in a democratic way by the students themselves.
Class Leaders – Each register class democratically elects a boy and girl learner as class leaders. This allows for an additional 70+ leadership development opportunities.
Matric Council – The matrics choose a board to address matric matters such as the making and administration of the matric tops. The matric student council members are part of the SRC.
Education Partnerships – Master Maths Mathematics Centre since 2001.
Tiger Alumni – An enthusiastic and growing group of ex-learners who still work and play in the best interest of the school.

TRADISIES
Kleuresport – Amajuba, Stormberg en Vegkop is die drie laers wat meeding om die trofeë.
Interskole – MTBS – Atletiek teen DF Malan, Bellville en Stellenberg / Wintersporte – teen Hugenote Hoërskool (Wellington) & teen Hoërskool Brackenfell
Seniorbal – Graad 10 tot 12 hang uit met styl en swier.
Kultuuraand – Die uitstal-geleentheid van ons toneel, orkes en koor en ons Eisteddfodd-wenners.
Matriekafskeid en Uitstapdag – Die skoolloopbaan word glansryk afgesluit en ons matrieks stap die toekoms in.
Prysuitdeling – Erkenning word gegee aan elke tier wat sy merk gemaak het op akademiese-, kulturele- of sportgebied.

GEMEENSKAPSBETROKKENHEID
Tiere gee om vir mens en dier – oud en jonk.
DBV – Landsdiens doen papierherwinning en muntinsameling.
Huis Martina – besoek – blomme, toiletware en vermaak.
Paaseierprojek – samel in vir kinders in Tygerberg Hospitaal.
Toy Run – ou speelgoed vir minderbevoregtes vir Kersfees.
Joe Slovo – boeke, skryfbehoeftes en klere.
Charité – Koor samel geld in vir ‘n instansie.

TRADITIONS
Colour sports – Majuba, Stormberg and Vegkop are the three camps competing for trophies.
Inter Schools – MTBS – Athletics against DF Malan, Bellville and Stellenberg High Schools, Wintersports – vs Huguenot High School in Wellington and vs Brackenfell High School.
Senior Ball – A special evening of style and glamour for Grade 10 to 12 learners.
Culture Evening – The highlight of our culture calendar with performances by our orchestra, choir and drama departments and our Eisteddfodd winners.
Matric Farewell and ‘UITSTAPDAG’ – The highlight of your matric year where we end the year on a glamorous evening and our matriculants step into the future.
Prize-giving – Recognition is given to each Tiger who has made his mark in academic, cultural or sports fields.

COMMUNITY INVOLVEMENT
Tigers care deeply for humans and animals – young and old.
SPCA – Land Service does recycling and hosts coin collections.
House Martina – visits to the old age home. Students deliver flowers, toiletries and provide entertainment.
Easter Egg Project – funds are raised for children admitted to Tygerberg Hospital.
Toy Run – old toys are collected in the run up to Christmas for needy children.
Joe Slovo – books, stationery and clothing is collected for needy children.
Charité – Choir raises money for an organization of their choice.